Parsons / The New School

BFA Communication Design

Thesis 2016–17

Nikoletta Mitsopoulou
Kaloperasakides

Nikoletta Mitsopoulou
Kaloperasakides

Nikoletta Mitsopoulou

Previous:
Nikoletta Mitsopoulou
Kaloperasakides
Next:
Nikoletta Mitsopoulou
Kaloperasakides
Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1 Artboard 1
Parsons / The New School

BFA Communication Design
Thesis 2016–17